Socialpædagogisk opholdssted/Efterværn

Introduktion

Socialstyrelsens undersøgelser peger på, at de udfordringer, som tidligere anbragte unge oplever i forbindelse med overgangen fra anbringelse til en selvstændig voksentilværelse, viser sig som ustabile boligforhold, svagt/eller manglende netværk, ensomhed, udfordret fysisk sundhed, højere risiko for misbrug, psykiske lidelser og ikke mindst signifikant ringere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Anbragte og udsatte unge har begrænsede muligheder for hjælp fra deres netværk. Det betyder, at efterværnstilbuddet er mest effektivt, hvis det er tilrettelagt fleksibelt i forhold til den unges behov. Huset er én fælles bolig med tilhørende gammel have i naturskønt område, tæt på vand og skov. Beboelsen rummer 5 store selvstændige værelser og fælles køkken, opholdsstue/spisestue og bad. Beliggenheden er centralt i Korsør og her har den unge mulighed for i nærmiljøet at blive selvstændig omkring transport, indkøb og socialisering i de fællesskaber, den unge i øvrigt færdes i. Huset er de unges hjem og det støttende personale har derfor i højere grad status af ”gæst” i hjemmet, der understøtter og faciliterer refleksion hos den unge.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 15-23 år, som har brug for socialpædagogisk støtte og behandling for at mestre tilværelsen. Målgruppen er unge med problematikker i form af sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemstillinger. Det kan f.eks. være unge, som er karakteriserede ved at være:

  • Opmærksomhedsforstyrrede
  • Omsorgssvigtede
  • Tidligt følelsesmæssigt skadede
  • Tilknytningsforstyrrede
  • Empatiforstyrrede
  • Stærkt udadreagerende
  • Normløse og grænsesøgende
  • Destruktive/selvdestruktive
  • Voldskriminelle
  • Berigelseskriminelle

Botræning/efterværn er et tilbud til udsatte unge uden bolig og tidligere anbragte unge. De unge kan her træne de nødvendige færdigheder før næste skridt, som er udslusning til egen bolig. Når den unge er klar til egen bolig, kan ordningen fortsættes i kraft af de kendte relationer. I forløbet opbygges et stadig større fokus på livsmestring, uddannelse og selvforsørgelse. Botræningsforløbet vil kunne træne og afklare yderligere potentialer hos den unge i forhold til en fremtidig situation, ligesom den unge samtidig vil kunne imødekommes i forhold til selvstændighed og udvikling af relationer.

Tilgang/pædagogik

Skiftet fra opholdsstedet til værelse/lejlighed vil være præget af en større grad af selvforvaltning, hvorfor ansvarlighed og indflydelse på eget liv fylder mere. De unge oplever en boform, som er tæt på den virkelighed, der om få år bliver aktuel for dem. Her er fortsat et sikkerhedsnet i forhold til praktiske, økonomiske, uddannelsesmæssige og følelsesmæssige udfordringer. Tilgangen til de unge vil få en stadig mere vejledende karakter og knytter an til selvstændig livsmestring. Skiftet til den mere selvforvaltende livsform vil udfordre den unge, men det skal hele tiden bæres af en tryg relation og en anerkendende tilgang mellem den unge og de tilknyttede pædagoger.

Udfordringer af praktisk karakter, som den unge i botræningsforløbet f.eks. vil kunne få hjælp og vejledning til, er anvendelse af NemID, SKAT, lovgivning, forsikring, bank, økonomistyring/budgetter, ansættelsesforhold, løn mv., uddannelse/karrieremuligheder, herunder lektiehjælp og indkøb/kost/madlavning

Hertil kommer hjælp til problemstillinger af mere følelsesmæssig, social og relationel karakter som understøttes gennem et udviklingsperspektiv, som igen bygger på social kapital og faciliterer refleksion hos den unge.

Priser og mulighed for tilkøb

Kontakt os for yderligere informationer